எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

பாஸ்ட்டிலர் இயந்திரம் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது

பஸ்டீலேட்டர் இயந்திரம், வெப்பமண்டல மாற்றங்களுக்கும் அணுகுவதும் குளிர்ச்சியை வேகமாக உருக்க வேண்டும். சுலபமான பராமரிப்பு, குறைந்தபட்சம் மற்றும் அதிக உற்பத்தி; விரைவாக விளையாட்டு ஏற்றம், இறக்குதல் மற்றும் மாற்றம்.


கால்சியம் க்ளோரிட் கிளோரெட் சாமான் தயாரிப்பவர்கள்

கால்சியம் க்ளோரிடு ஃபாலிங் சாதனங்களை உற்பத்தி செய்பவர் சொல்கிறார் கூடுதல்.


கல்ஷியம் க்ளோரிடத்தின் நன்மைகள்

கால்சியம் க்ளோரிடம் சூடான மூலம் (கலத்தால், எரிபொருள், வாயு, ஸ்டேம், மின்னஞ்சல்), திரளான படுக்கை கணினி, சிசீ அமைப்பு சாதனங்கள், பிரிவு கருவிகள் (உருவாக்கப்பட்ட பை வடிகட்டி, வெளிச்ச சூழல் பை வடிகட்டி, வெளியர சூழல் பிரித்தல் இது புழு சேகரி மண்ணில் உருவாக்கப்பட்டது, பல்நெட் சூழல் பிரிப்பாளர்), பிரிவினை, கட்டுப்பாடு முறைமை, முதல்.


பாடாசியம் சல்பேட் சாதனத்தின் செயல்பாடு பண்புகள்

பாட்டாசியம் சல்ஃபேட் சாதனங்கள் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன இரசாயன, கட்டமைப்பு பொருட்கள், சுரங்கம் மற்றும் மற்ற தொழில்நுட்பங்கள் அதன் உச்சநிலை திறன் காரணமாக, குறைந்த சக்தி உபயோகம், குறைந்த வாயிலான வாயல் உள்ளே.


மூன்று படிகள்

பாட்டாசியம் சல்ஃபேட் சாதனங்கள் ஒரு புதிய வகை பொருட்களாகும். அதே சமயத்தில், குழந்தையின் தொடர்ந்து தூண்டப்படுவதால், ஈடுபாடுகள்.


சக்தி சேமிப்பு பாஸ்டிலர் இயந்திரத்தின் திரும்பப்ட்

பாஸ்டிலேட்டர் இயந்திரத்தின் சக்தி இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படலாம்: ஒன்று, மற்றொன்று சூடாகும் பகுதி.


பாஸ்ட்டிலர் இயந்திரம் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது

பஸ்டீலேட்டர் இயந்திரம், வெப்பமண்டல மாற்றங்களுக்கும் அணுகுவதும் குளிர்ச்சியை வேகமாக உருக்க வேண்டும். சுலபமான பராமரிப்பு, குறைந்தபட்சம் மற்றும் அதிக உற்பத்தி; விரைவாக விளையாட்டு ஏற்றம், இறக்குதல் மற்றும் மாற்றம்.


கால்சியம் க்ளோரிட் கிளோரெட் சாமான் தயாரிப்பவர்கள்

கால்சியம் க்ளோரிடு ஃபாலிங் சாதனங்களை உற்பத்தி செய்பவர் சொல்கிறார் கூடுதல்.


இன்னும் பார்ப்பு